۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند

نام و نام خانوادگی:دکتر صدیقه طاهری

مدرک تحصیلی:متخصص رادیولوژی

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر ساره مسلمی

مدرک تحصیلی:متخصص رادیولوژی

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................