۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند

نام و نام خانوادگی:دکتر هدیه عسکرپور

مدرک تحصیلی:متخصص اعصاب و روان

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر اسما افشارمنش

مدرک تحصیلی:متخصص اعصاب و روان

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر محمد مهدی صادقی

مدرک تحصیلی:متخصص اعصاب و روان

رتبه علمی:استادیار