۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند

مدیرگروه

نام و نام خانوادگی:دکتر امین سعیدی

مدرک تحصیلی:متخصص داخلی

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر شعله خواجویی

مدرک تحصیلی:فوق تخصص روماتولوژی

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر نادر پورجمالی

مدرک تحصیلی:متخصص داخلی

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر قاسم شمس

مدرک تحصیلی:متخصص داخلی

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر ناصر سیدی

مدرک تحصیلی:متخصص داخلی

رتبه علمی:استادیار