۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند

مدیرگروه

نام و نام خانوادگی:دکتر مهران نیک ورز

مدرک تحصیلی:متخصص اطفال

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر فاطمه السادات میررشیدی

مدرک تحصیلی:فوق تخصص غدد اطفال

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر مهدیه ساویز

مدرک تحصیلی:متخصص اطفال

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر زهرا حلمی

مدرک تحصیلی:فوق تخصص کلیه اطفال

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر رضا تاج الدینی

مدرک تحصیلی:متخصص اطفال

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر سید فریدون افضلی

مدرک تحصیلی:متخصص اطفال

رتبه علمی:استادیار