۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين

نام و نام خانوادگی:دکتر احسان گروهی

مدرک تحصیلی:متخصص طب اورژانس

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر مهدی نوروزی

مدرک تحصیلی:متخصص طب اورژانس

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر شیما زین الدینی

مدرک تحصیلی:متخصص طب اورژانس

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر ماندانا افشاری پور

مدرک تحصیلی:متخصص طب اورژانس

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر حمیدرضا حبیب پور

مدرک تحصیلی:متخصص طب اورژانس

رتبه علمی:استادیار