۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين

 

 

 

دفتر توسعه آموزش دانشکده  (EDO)

مسئول: آقای دکتر محمد علی حسن زاده

کارشناس: خانم زینب شفیعی

شرح وظائف دفتر توسعه آموزش دانشکده ها (EDO) با توجه به سیاست ها و اولویت ها و با توجه به آئین نامه بشرح زیر تبیین می گردد:

1-اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

2-ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده

3-عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

4-پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های واحد توسعه آموزش بیمارستان

5-ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاون آموزشی دانشکده

6-پایش،ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه های نو آورانه در سطح دانشکده

7-توانمند سازی و حمایت از اعضای هیئت علمی برای اجرای برنامه های نو آورانه با حمایت EDC

8-نیاز سنجی آموزشی اعضا هیئت علمی دانشکده مربوطه و ارائه گزارش به EDC

9-توانمند سازی اعضای هیئت علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیاز سنجی ، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC

10-نظارت ، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده مربوطه

11-اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDC با حمایت EDC

12-ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده