۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين

                                                    

 

به نام خدا

کمیته دانشجویی دانشکده پزشکی

تعریف: بی شک دانشجویان به عنوان یکی از ذی النفعان اصلی نظام آموزشی به صورت بالقوه دارای نقش عمده ای در ایجاد تحول و نوآوری های آموزشی هستند. در عین حال بهره مندی محیط های دانشگاهی از این توان بالقوه نیازمند استقرارساز و کاری کارآمد و در عین حال مستقر برای مشارکت دانشجویان در مسیر بهبود نظام آموزشی است. برای دست یابی به این امر مهم و با توجه به تاکید سند تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی بر اهمیت نقش دانشجویان در ارتقای کیفی آموزش و با توجه به ضرورت ارتقای سطح مشارکت دانشجویان در فعالیت های توسعه آموزشی، از سال 1398 کمیته های دانشجویی آموزش با مسئولیت ارتقای کیفی آموزش در دانشکده پزشکی فعالیت خود را آغاز نمود. این کمیته متشکل از دانشجویان علاقه مند به فعالیت در عرصه توسعه آموزش است.

سرپرست کمیته: دکتر میلاد دانشی( عضو هیات علمی)، نماینده دانشجویان: محمد امین سالاری ( پزشکی 96)

اهداف:

  1. برگزاری سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیاز های دانشجویان
  2. آشناسازی دانشجویان با بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
  3. همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه برنامه ریزی درسی اعم از نیاز سنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی
  4. همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه  طراحی، اجرا و ارزشیابی های ایده های نوآورانه آموزشی و پژوهش آموزش

دور نمای کمیته: دانشجویان دانشکده پزشکی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه آموزش علوم پزشکی شناخته شوند که در سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی فعالیت های نوآورانه و توسعه ای در حوزه آموزش علوم پزشکی و در تمام سطوح برنامه های آموزشی دانشکده مشارکت نمایند.