۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند

کمیته ارزشیابی فراگیران

معرفی کمیته:

ارزیابی دانشجویان یکی از فعالیت های اساسی در فرآیند آموزشی به شمار می آید و کیفیت آن با کیفیت یادگیری دانشجویان ارتباط مستقیم دارد. ارزیابی صحیح می تواند ابزاری مفید برای ارائه بازخورد مناسب به دانشجویان پیرامون نقاط قوت و ضعف آن ها باشد. همچنین نتایج ارزیابی دانشجویان می تواند به مدرسین و مسئولین برای تصمیم گیری های مهم در ابعاد مختلف فرآیند یاددهی- یادگیری کمک نماید. از آنجا که فرآیند ارزیابی دانشجو حساسیت و اهمیت بالایی داشته و بخشی اساسی در ارائه خدمات آموزشی در یک موسسه آموزشی کارآمد است، تدوین برنامه جامع ارزیابی، یک قدم اساسی در بهره گیری از منافع ارزیابی و ارتقاء هر چه بیشتر آن خواهد بود

اعضای هیات علمی و نمایندگان دانشجویی به شرح زیر با این کمیته همکاری می نمایند

دبیر کمیته: آقای دکتر کربلایی زاده بابکی

سایر اعضای کمیته: آقای دکتر آنایی، آقای دکتر گروهی، خانم دکتر میررشیدی، آقای ملاعلی نژاد

کارشناسان: خانم ملایی، خانم امیر محمدی

اهدف کمیته:

1- اطمینان از تربیت دانش آموختگان توانمند

 2- نظام مند بودن ارزیابی دانشجویان جهت ارتقای کیفیت آموزشی

 3- ارائه بازخورد مناسب به دانشجویان پیرامون نقاط ضعف و قوت آن ها

 4- استفاده از نتایج ارزیابی دانشجویان توسط مدرسین و مسئولین برای تصمیم گیری های مهم در ابعاد مختلف فرآیند یاددهی-یادگیری