۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند

به نام خدا

کمیته اعتبار بخشی دانشکده پزشکی

اعتباربخشی از رویکردهای علم ارزشیابی در راستای بهبود و تضمین کیفیت موسسات آموزشی است . در این فرایند اعتبار بخشی موسسه آموزشی ، کوششی داوطلبانه برای رسیدن به استاندارد های مورد نظر و تدوین شده توسط یک مجموعه اعتباربخشی خارجی را صورت می دهد و به واسطه ارزیابی بیرونی و انجام اقدامات اصلاحی سعی در رسیدن به استاندارد های موردنظر  خواهد داشت. بازدید های موسسه ای و نیز اعطای گواهی اعتبار بخشی ، آغازی است برای استمرار و تداوم روند بهبود کیفیت.

خوشبختانه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور با هدایت معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی این روند رو به گسترش است .دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به منظور هماهنگی با سایر دانشگاه ها در این فرایند مشارکت نموده و امیدوار است بتواند در استقرار استاندارد های موسسه ای در دانشگاه های علوم پزشکی قدم بردارد.

شرح وظایف کمیته اعتبار بخشی

1.          توزیع فرم های خام اعتبار بخشی موسسه ای جهت اعضای کمیته به منظور انجام فعالیتهای ذیربط

2.         راهنمایی های لازم جهت تکمیل فرم های اعتبار بخشی در حوزه های مختلف

3.         برنامه ریزی جهت بررسی و کنترل مفاد مورد نظر در هریک از حوزه های موجود

4.         برنامه ریزی زمان بندی شده جهت دریافت گزارش های پیشرفت فعالیتها در حوزه های محتلف توسط اعضای گروه

5.         بررسی و کنترل فعالیتهای انجام شده و مطابقت آن با مصادیق موجود در استانداردها

6        در صورت لزوم برگزاری جلسات توجیهی جهت اعضاء گروه به منطور بررسی مصادیق مستندات مرتبط با فرم های اعتبار بخشی

7.         درخواست هماهنگی های لازم جهت تشکیل جلسات کمیته پایش عملکرد به صورت دوره ای

8.         حضور در جلساتی که از طرف مقامات دانشگاه تعیین می شود

9.         پاسخگویی به مکاتبات مقامات دانشگاه در زمینه های مورد نظر با هماهنگی های لازم

10.        شرکت در جلسات دوره ای دفتر EDO دانشکده

مسئول:خانم دکتر مهدیه هدایتی

ردیف

اعضا

1

دکتر اکبر آنایی

2

دکتر مژده پاژخ

3

دکتر محسن کربلایی

4

دکتر احسان گروهی

5

خانم ساره مهنی

6

خانم فاطمه رئیسی

7

خانم حبیبه وزیری نسب

8

خانم زهرا امیرمحمدی

9

آقای رضا ملاعلی نژاد

کارشناس : خانم لیلا ملایی