۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند

کمیته برنامه ریزی درسی

معرفی:کمیته برنامه ریزی درسی به عنوان یکی از واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه با هدف کلی بهبود کیفیت و کمیت برنامه های درسی رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی و پاسخگو نمودن برنامه های درسی به نیاز جامعه در سال 1398 به صورت مستقل فعالیت خور را اغاز نمود.

اعضای هیات علمی به شرح ذیل با این کمیته همکاری می نمایند:

دبیر کمیته: خانم حبیبه وزیری نسب عضو هیات علمی دانشکده پزشکی

اعضای کمیته: دکتر سینا حیدری، دکتر اکبر آنایی، دکتر مهدیه هدایتی، دکتر امین سعیدی، دکتر گروهی، دکتر فاطمه سیدی، دکتر اصغر امینی، دکتر طاهری

این مهم از طریق بررسی کارشناسی برنامه های درسی شامل محتوای آموزشی، روش های اجرا و روش های ارزشیابی با استفاده از مستندات ارائه شده، مشاوره و پایش فرایند مذکور و نیز ارائه بازخورد جامه عمل می پوشاند.

اهداف کمیته به شرح زیر است: 

1- مشارکت در بازنگری و پایش برنامه های آموزشی و درسی گروه های آموزشی

2- انطباق دادن برنامه های درسی با نیازهای جامعه و وظایف حرفه ای آینده دانشجویان و اهداف آموزشی 

3-مشارکت در تدوین و ارزیابی طرح دوره (Course plan) و طرح درس( Lesson Plan)در کلیه دروس عملی، نظری و بالینی در تمام گروههای آموزشی بر حسب نیاز آنها

4- ایجاد زمینه در توسعه به کارگیری روشهای نوین آموزش پزشکی

5- مشارکت درتدوین برنامه های آموزشی جهت ارتقای تعهد حرفه ای و آموزش پاسخگو برای دانشجویان

6- تدوین و پایش برنامه جهت ارزیابی میزان صلاحیت دانش آموختگان رشته ی پزشکی