۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ اسفند

افتتاحیه ساختمان های جدید مراکز خدمات جامع سلامت ق

افتتاحیه درمانگاه جدید مرکز قلعه و مرکز دهنو