۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن


مدارک مورد نیاز

جهت بارگزاری در سامانه

                                                                                                                                                                                                                              


پایش سلامت 

دریافت فرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


دستورالعمل نظام وظیفه

ویژه دانشجویان پسر

                                                                                                                                                                                                                                 


دانشجویان شهریه پرداز     

دستورالعمل و فرم