۱۳۹۹ چهارشنبه ۸ بهمن

ردیف

نام واحد

نام مسئول مربوطه

شماره تلفن

1

اداره کل آموزش

نجمه سادات موسوی

03443316714

2

کارشناس آموزش دانشکده پزشکی

سمانه میرکهنوج

03443317902

3

کارشناس آموزش دانشکده پیراپزشکی

فاطمه اقتدارنژاد

03443316753

4

کارشناس دانشکده پرستاری و مامایی

زهرا سعیدی

03443316753

5

کارشناس دانشکده بهداشت

زهرا یاری دامنه

03443310916

6

اداره انفورماتیک

زهرا گروهی

03443316715

7

مرکز آموزش مجازی

نجمه پورشاهرخی

03443316719