۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی


ماده ۱- هریک از وزارتخانه ای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی برای  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته به خود که در این قانون ((موسسه)) نامیده می شود هیات امنایی به ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد.

الف- وزیر

ب- رئیس موسسه

ج- ۴ تا ۶ تن از شخصیت های علمی و فرهنگی یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش موثری در توسعه  و پیشرفت موسسه مربوط داشته باشند.

د- وزیر یا نماینده وزیر برنامه و بودجه

تبصره- حداقل دوتن از شخصیت های بند(ج) باید از اعضای هیات علمی دانشگاه ها باشند.

ماده ۲- اعضای بند((ج)) به پیشنهاد وزیر و با تایید و حکم ریاست جمهوری برای مدت چهارسال منصوب می شوند و دریک زمان حداکثر می توانند عضو دو هیات امنا باشند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است.

ماده۳- ریاست هیات امنای موسسه برحسب مورد به عهده وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده ۴- دبیرهیات امنای رئیس موسسه مربوط خواهد بود.

ماده ۵- وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان وآموزش پزشکی می توانند درصورت اقتضاء دو یا چند موسسه مربوط به خود را زیرنظر یک هیات امناء قرار دهند. در چنین مواردی کلیه روسای دانشگاه ها عضو هیات امناء می باشند و دبیراین هیات را نیز وزیر از میان یکی از این روسا انتخاب خواهند کرد.

ماده۶- در موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه ها یا سازمان های دیگر که مجوز تاسیس آنها از طریق وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان وآموزش پزشکی صادر شده است  وزیر یا مسئول سازمان مربوط به جای یکی از اعضای بند((ج)) ماده ۱ عضویت و ریاست هیات امناء را عهده دار خواهد بود.

تبصره – در این گونه موسسات سایراعضای بند((ج)) ماده ۱ این قانون به پیشنهاد وزیر یا مسئول سازمان مربوط و حسب مورد با تائید و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مصوب می شوند.

ماده ۷- وظایف و اختیارات هیات امناء:

الف- تصویب آیین نامه داخلی

ب- تصویب سازمان اداری موسسه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

ج- بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رئیس موسسه