۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير

بدینوسیله به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند:

افیلیشن دانشگاه

به فارسی: دانشگاه علوم پژشکی جیرفت، جیرفت، ایران

به انگلیسی: Jiroft University of Medical Sciences,Jiroft, Iran

افیلیشن کمیته تحقیقات:

به فارسی: کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پژشکی جیرفت، جیرفت، ایران

به انگلیسی: Student Research Committee Jiroft University of Medical Sciences,Jiroft, Iran

افیلیشن دانشکده بهداشت

به فارسی: دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پژشکی جیرفت، جیرفت، ایران

به انگلیسی: School of Health, Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft, Iran

افیلیشن دانشکده پرستاری مامایی

به فارسی: دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پژشکی جیرفت، جیرفت، ایران

به انگلیسی: School of Nursing and Midwifery, Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft, Iran

افیلیشن دانشکده پزشکی

به فارسی: دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پژشکی جیرفت، جیرفت، ایران

به انگلیسی: School of Medicine, Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft, Iran

افیلیشن دانشکده پیراپزشکی

به فارسی: دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پژشکی جیرفت، جیرفت، ایران

به انگلیسی: School of Allied Medical Sciences, Jiroft University of Medical Sciences, Jiroft, Iran

 

 

 

 

 

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader