English | home | home | email
جمعه ١٧ مهر ١٣٩٤
صفحه اصلي > حوزه رياست > اداره بازرسي پاسخگويي به شكايات 
اداره بازرسي پاسخگويي به شكايات

معرفی

مديريت بازرسی ،ارزيابی عملکرد  و پاسخگوئی به شکايات، بعنوان يكي از مديريت هاي ستادي دانشگاه و زير نظر مستقيم رئيس دانشگاه در محورهاي ارزيابي عملكرد، بازرسي از واحدهای تابعه دانشگاه و نیز پیگیری شكايات مرتبط با ارائه خدمات مختلف در واحدهای مذکور ایفای نقش می کند .

اين مديريت در راستاي وظيفه نظارتي خود ، عملكرد كليه واحدهاي تابعه دانشگاه را بطور محسوس و نامحسوس مورد ارزيابي قرار داده و گزارشات خود را پس از بررسي كارشناسي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات موجود ، بصورت مستقيم به رؤيت رياست محترم دانشگاه و یا معاونین ذیربط می رساند . تا با دريافت نظرات ارشادي ايشان تا حد امكان نسبت به رفع مشكلات اقدامات لازم صورت گيرد .

بر اساس قوانين موجود ارتباط مستقيمي با دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی داشته و حسب مورد گزارشاتي را به منظور پيگيري اصلاح­­­ قوانين يا آئين نامه هاي ناقص يا مغاير با هم براي مراجع ذیربط ارسال مي كند .

بازرسی

تعریف
فعالیت منظم و هدف دار و با برنامه به منظور مقایسه عملکرد جامعه مورد بازرسی با قوانین و مقررات و استانداردهای تعین شده بر اساس ماموریت قانونی وزارت مطبوع.
اهداف:
1- حصول اطمینان از حسن اجرای ظوابط و مقررات توسط جامعه هدف.
2- فراهم نمودن زمینه جهت توسعه هرچه سریعتر و همه جانبه کشور .
3- انطباق سازی وضعیت کلی ، ساختاری و تشکیلاتی واحدها با مقررات و دستورالعمل ها.
4- ارتقاء سطح مدیریت واحدها طبق قوانین و ضوابط.
5- ارتقاء عملکرد واحدها و کارکنان منطبق با استانداردها.
6- تحقق صحیح روند رسیدگی به گزارشات و شکایات مقرون به دلیلی که دایر بر وقوع تخلفات و سوء جریانات یا نقص قوانین.
7- تحقق اجرای دستورات مقام محترم وزارت متبوع یا مدیریت محترم دفتر و یا درخواست معاونین در حیطه موضوع خاص ارجاعی.

شرح وظایف
1- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدهای ملی ، استانی برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد، اقدام کنندگان با اهداف برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی دستگاه.
2- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع.
3- تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه برای اطلاع وزیر و بالاترین مقام اجرایی دستگاه از عملکرد واحدهای مختلف.
4- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظایف مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاهها و رسانه های جمعی و مطبوعات.
5- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده.
6- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرائی دستگاه.
7- آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دستگاه.
8- اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط.

 ارزیابی عملکرد


تعریف
فرآیند سنجش ، ارزش گذاری و قضاوت چگونگی انجام وظایف ، فعالیت ها و نتایج حاصله
اهداف

1 -کنترل مداوم جریان امور در سازمان و واحدهای تابعه سازمان
2- شناسایی نقاط قوت و ضعف و مشکلات سازمان و در واقع شناسایی وضع موجود و تلاش در جهت بالفعل شدن توانایی ها و ظرفیت ها
3- بهبود تصمیم گیری در مورد حوزه و عمق فعالیت ها ، برنامه ها و اهداف آینده
4- شناسایی هدف ها ، وظایف ، برنامه ها ، نحوه هدایت افراد در سلسله مراتب سازمانی ، امکانات و هزینه ها در سازمان
5- تخصیص منابع انسانی و امکانات در جهت اجرای برنامه های مصوب
6- بررسی نحوه هماهنگ بودن سازمان با واحدهای تابعه
7-ارتقاء توانمندی در ارائه کمی و کیفی خدمات و رقابت پذیری در فضای سازمانی
8- تعیین وتشخیص احتیاجات آموزشی
9- تعیین و تشخیص موانع و مشکلات
10 - راهنمایی و ارشاد سازمان در جهت بهبود کارآمدی و بازده کار سازمان
11- ارتقاء پاسخگویی در مورد عملکرد برنامه ها

شرح وظایف
1- همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرائی و موسسات و سازمانهای وابسته به آن
2- اجرای دستورالعمل های ارزیابی و تکمیل فرم های مربوطه و تهیه مستندات لازم
3- احصاء فرم های تکمیل شده و مستندات آنهاو ارائه به شورای تحول اداری یا کمیسیون تحول اداری دستگاه
4- همکاری و هماهنگی با شورای تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازات
5- بررسی برگه های تکمیل شده و تأیید آنها بر اساس عملکرد واقعی توسط شورای تحول اداری
6- پی گیری و اجرای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرائی ، موسسات و شرکتهای دولتی وابسته و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مقاطع زمانی تعیین شده
7- نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در دستگاه اجرائی ، موسسات و شرکتهای دولتی وابسته و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم
8- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامهای ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دستگاه اجرائی و ارائه پیشنهادهای لازم
9- انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه از طرف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارجاع می گردد.
10-دریافت برگه های تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دستگاه ذیربط وتلفیق آنها وارسال جهت تصویب به مراجع ذیربط

  پاسخگویی به شکایات


تعریف
پاسخگویی به درخواست احقاق حق شهروندان از نقص یا نقص قوانین و مقررات و عدم اجرای ضوابط در مقایسه با استانداردهای خدمات عمومی .

اهداف
1- توسعه اجرای استانداردها در نحوه ارائه خدمت ارباب رجوع
2- ارتقاء سطح رضایت مندی ارباب رجوع و کارکنان
3- ایجاد تعهد در پاسخگویی واحدهای تابعه به شکایات ارباب رجوع و کارکنان .
4- شناسایی نقاط ضعف و نواقص واحدها از طریق بررسی و ارزیابی شکایات .
5- بازنگری مقررات و ضوابط اجرای در واحدهای تابعه با مطالعه و تحقیق و در خصوص شکایات واصله.
6- کاهش میزان شکایات ارباب رجوع از واحدهای تابعه

شرح وظایف

1- دریافت شکایات حضوری و مکتوب ارباب رجوع ازکارکنان و واحدهای دستگاه .
2- بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پی گیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی.
3- بررسی و پاسخگویی درخصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور.
4- پی گیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان
5- جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماه ،تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرائی دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی می گردد.
6- پی گیری از نتایج گزارش های تهیه شده.
7- پی گیری برای ارسال به شاکیان.

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 8701
 بازدید امروز : 542
 کل بازدید : 3041115
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.0936
اوقات شرعی
نظرسنجی
عملکرد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت را تا کنون چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف

© 2014 All Rights Reserved | WWW.jmu.ac.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت می باشد.