۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد

مرکز امور هیات علمی

Academic Affairs center

(A.A.C)

تغییر، جزء لاینفک سازمان های امروزی است. دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از این قاعده مستثنی نبوده و از سال 1376تا به امروز در جهت دستیابی به رشد، تعالی و پاسخ گویی به نیازهای مجموعه، دستخوش تغییرات زیادی شده و همواره بستر لازم برای رشد و شکوفایی هر چه بیشتر را فراهم نموده است.

در این راستا، معاونت آموزشی دانشگاه در آبانماه 1394ضمن ساماندهی امور مربوط به اعضاء هیأت علمی خود از طریق واحدهای موجود (واحد بورسیه ها ، تشکیلات هیأت علمی،  اداره کارگزینی هیأت علمی، کمیته ترفیع، کمیته تمام وقتی و حق التدریس و اداره رفاه هیأت علمی) بمنظور یکپارچه سازی و ارتقای امور مرتبط با اعضای هیأت علمی، و نیز ایجاد تصویر و درک روشن و جامع تری از فعالیت های مرتبط با اعضای هیأت علمی، مرکزی را تحت عنوان «مرکز امور هیأت علمی» راه اندازی نمود.