۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد

 

شرح وظایف:

تهیه آمارهای مربوط به اعضای هیات علمی به مراجع درخواست کننده اعم از سازمان مرکزی، ریاست واحد و معاونت ها.

انجام هماهنگی های لازم به منظور شرکت اعضای هیات علمی در کلاس های آموزش ضمن خدمت.

تهیه کلیه گزارشات لازم در خصوص وضعیت اعضای محترم هیات علمی.

بررسی و تجمیع اعلام نیاز استخدام هیات علمی در دانشکده های تابعه و اعلام به سازمان مرکزی دانشگاه جهت درج در سامانه الکترونیکی جذب

پایش سامانه الکترونیکی جذب، دریافت و بررسی اولیه مدارک متقاضیان مطابق بخشنامه های استخدام هیات علمی .
بررسی و صدور احکام کارگزینی اعضای هیات علمی شامل:‌افزایش حقوق سالیانه، ارتقاء مرتبه علمی، ترفیع پایه و سنوات آموزشی و
بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.

بررسی مدارک و نظارت بر تکمیل پرونده متقاضیان ارتقاء مرتبه علمی جهت طرح و بررسی در جلسات کمیته ارتقاء واحد و ارسال آن به هیأت ممیزه.

ایجاد ارتباط و هماهنگی با اعضای کمیته منتخب در خصوص زمان برگزاری جلسات.

صدور گواهی اشتغال به تدریس برای اعضای هیات علمی و مدعو

-مكاتبات لازم با وزارت متبوع دانشگاهها و ساير  موسسات آموزش عالي

-اطلاع رساني در خصوص آئين نامه ها و دستور العملهاي مصوب وزارت متبوع به اعضاي هيات علمي

ارسال و جمع آوري فرمهاي ترفيع پايه ساليانه به همراه مستندات مربوطه و تغيير وضع استخدامي اعضاي هيات علمي

ارتباط با معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تائيد مدارك و مستندات پژوهشي اعضاي هيات علمي

-ارتباط با مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه جهت تائيد مدارك و مستندات مربوط به اعضاي هيات علمي

بررسي پرونده اعضاي هيات علمي جهت ترفيع پايه ساليانه و ارتقا و تغيير وضع استخدامي آنان

جمع آوری و بررسی مدرارک و مستندات اعضاء هیات علمی جهت ارتقاء در زمینه های مختلف

اعلام فراخوان هیات علمی پس از اخذ مجوز از وزارت متبوع

هماهنگي جهت تشكيل كميته هاي ترفيع پايه ساليانه، ارتقاء و تغيير وضع استخدامي اعضاي هيات علمي

طرح فرمهاي تكميل شده و مستندات ارائه شده اعضاي هيات علمي به كميته كارشناسي ترفيع و ارتقاء دانشگاه