۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد

کمیته تمام وقتی و حق التدریس از زیر مجموعه های معاونت آموزشی  دانشگاه می باشد.  که  کلیه   فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرائی اعضای هیأت علمی شاغل و اساتید مدعو را بر اساس مصوبات هیأت امنا و آئین نامه های داخلی جهت تعیین میزان فعالیت و پرداختها مورد بررسی قرار می دهد.

وظایف

دریافت قراردادهای تنظیم شده تمام وقتی و حق التدریس در زمانهای تعیین شده

اخذ لیست حضور و غیاب مدرسین همراه با فرمهای تمام وقتی و حق التدریس

بررسی فرم تمام وقتی و حق التدریس اعضای هیأت علمی، غیر هیأت علمی و مدرسین مدعو

معادلسازی فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اجرائی ... بر اساس مصوبات موجود

برقراری طرح تمام وقتی بر اساس مصوبات موجود

انعکاس گزارشات به دانشکده ها و معاونت پشتبانی جهت پرداختها