۱۴۰۰ دوشنبه ۴ بهمن

این کمیته عهده دار بررسی فعالیتهای آموزشی پژوهشی و اجرائی اعضای هیات علمی دانشگاه بر اساس آئین نامه اجرائی خدمت موظف اعضا می باشد. اعضای این کمیته شامل رئیس دانشگاه(یا یکی از اعضای هیات علمی به نمایندگی از طرف ایشان) معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه ، مسئوا امور هیأت علمی و مدیر آموزش می باشد.

به اعضاء هیأت علمی رسمی (آموزشی و پژوهشی ) در قبال هر یک سال خدمت قابل خدمت قابل قبول درامور آموزشی و پژوهشی ویامشاغل مدیریت یک پایه ترفیع اعطاء میگردد و در ارتقاء اعضاء پایه های قبلی محفوظ خواهد ماند .

خدمت قابل قبول عبارتست از حضور فعال عضو هیأت علمی درموسسه متبوع و انجام امور آموزشی ، پژوهشی ، مدیریتی ،شرکت در کمیته ها و شوراهای مؤسسه و سایر امور اجرایی که از طرف مؤسسه به وی محول می شود

وظایف

۱-  دریافت فرمها ی تکمیل شده مربوط به فعالیت های مختلف عضوء هیات علمی

۲- بررسی وامتیاز دهی به فرمهای تکمیل شده مربوطه عضوء هیات علمی

۳- اعطاء پایه به اعضاء هیات علمی واجد شرایط