۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر

- کنترل و مراقبت بیماریهای واگیر و غیرواگیر منطقه ای و تعیین الگوی اپیدمیولوژیک بیماریها

- تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت عملیاتی بر اساس سیاستهای کشوری و ابلاغ به کلیه شبکه های حوزه دانشگاه

- مدیریت و برنامه ریزی مراقبت کودکان، مادران باردار و شیرده و ارائه خدمات تنظیم خانواده به کلیه مادران در سنین باروری

- نظارت و کنترل بهداشت محیط امکان عمومی و تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی، بهداشت آب، هوا و دفع بهداشتی زباله

- نظارت وکنترل عوامل زیان آور شغلی در محیطهای شغلی

- توسعه آموزش سلامت و توانمند نمودن مردم در اتخاذ شیوه زندگی سالم

- تدارک و پشتیبانی فنی ، اداری و مالی از مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه

- نظارت و ارزشیابی بر کلیه فعالیتهای فنی  واحدهای تابعه در سطح استان

- برنامه ریزی و پیگیری برنامه های سلامت دانش آموزان و هماهنگی با آموزش و پرورش

- تدوین و پیگیری اجرای برنامه های سلامت روان (mental health) در سطح جامعه

- مدیریت برنامه های بهبود تغذیه جامعه به منظور اصلاح عادات و سبد