۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر

نام و نام خانوادگی: مهندس دادخدا صادقی

                سمت: معاون بهداشتی

               مدرک: کارشناسی ارشد بهداشت

    سوابق مدیریتی: معاونت اجرایی مرکز بهداشت استان هرمزگان

                           معاون مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس

                          معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

                         معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

                         مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان منوجان