۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر

 

وظایف واحد دهان ودندان در 2 سطح  یک و  دو  اجرا می گردد:

 

1 - برنامه ریزی جهت جذب نیروی دندانپزشک  وآموزش دندانپزشکان  قبل از ورود به سطوح محیطی

2-بررسی و شناخت وضعیت موجود به منظور تعیین نیازها واولویتها

3-تهیه و تنظیم برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت دهان و دندان با توجه به سیاستها و استراتژیهای کلی

4- نظارت بر خرید مواد مصرفی دندانپزشکی

5- نظارت بر خرید وتعمیر تجهیزات دندانپزشکی

6- برنامه ریزی جهت آموزش بهورزان ومراقبین سلامت وکاردانان بهداشتی وکاردانهای سلامت دهان  

7- نظارت برپرداختی به دندانپزشک ودستیاران دندانپزشک

8- برگزاری جلسات آموزشی جهت ارتقاءآگاهی  کارشناسان سلامت دهان ودندان  ودندانپزشکان ودستیاران

9- برنامه ریزی و هماهنگی جهت آموزش گروه هدف (کودکان زیر 14 سال و زنان باردار وشیرده )و والدین در راستای  کاهش پوسیدگی دندان

10-هماهنگیهای درون وبرون سازمانی جهت اجرای برنامه ها

11- برنامه ریزی جهت اندازه گیری فلوراید آب آشامیدنی

12- برنامه ریزی جهت برگزاری مناسبتهای مرتبط با سلامت دهان ودندان

13- پایش عملکرد دندانپزشکان در خصوص نحوه  ارائه خدمات دندانپزشکی  ،عملکرد بهورزان  وکاردانان دهان و...\

14- پایش برنامه ها وطرحهای در دست اجرا

15-نظارارت بر ثبت خدمات دندانپزشکی و مراقبتها در سامانه سیب

16-برنامه ریزی جهت استفاده از موبایل کلینیک سیار دندانپزشکی  

17- نظارت بر کنترل عفونت در واحد های دندانپزشکی

18-جمع آوری آمار وشاخصهای برنامه

19- کنترل هزینه کردها ودرآمدهای دندانپزشکی

20-تهیه محتوای آموزشی وتکثیر محتوا درقالب پمفلت ،پوستر ...

21- راستی آزمایی خدمات دندانپزشکی

22- مشارکت در فعالیتهای تحقیقاتی وپژوهشی