۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر

                  ساره فیروزی                      مدیرگروه بیماریهای غیرواگیر

 

شرح وظایف واحد بیماریهای غیرواگیر

فرایندهای  ایراپن ، شنوایی سنجی و بینایی سنجی

-ایراپن  

-خطر سنجی سکته های قلبی و مغزی

- پیشگیری و کنترل فشار خون بالا

-پیشگیری و کنترل دیابت

-پیشگیری و کنترل چربی های خون

-پیشگیری، تشخیص زود هنگام و غربالگری سرطان روده بزرگ، پستان و دهانه رحم

 

-غربالگری ،تشخیص و مداخله بموقع شنوایی نوزادان و کودکان

-برنامه ریزی  ثبت و گزارش دهی سرطان

-آموزش و بازآموزی پرسنل محیطی

-جمع آوری ، کنترل ، تجزیه و تحلیل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات

-پایش و ارزشیابی مداوم برنامه اجرائی شهرستان و تلاش جهت رفع نارسائیها و بهبود عملکرد

-پیشنهاد و مشارکت در اجرای آموزشهای عمومی جامعه در زمینه مسایل بیماری های غیرواگیر

-همکاری و مشارکت دراجرای سایر برنامه های بهداشتی با نظر مقام مافوق

-گزارش سالیانه پیشرفت و عملکرد برنامه

-هماهنگی و جلب همکاری درون بخشی و سایر بخشهای اجتماعی در خصوص آموزش

-برنامه ریزی،نظارت واجرای طرح های بررسی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر

 


فرایند تالاسمی و فنیل کتونوری

-تدوین برنامه عملیاتی

- جمع بندی آمار و ارسال به موقع فرم ها واطلاعات به معاونت بهداشتی دانشگاه

-اعلام اسامی و نشانی مرکز ویژه ی مشاوره تالاسمی وآزمایشگاههای جهت انجام آزمایش تالاسمی به اداره ثبت اسناد

-آموزش پرسنلی مراکز  و باز آموزی

-آموزش نیرو های جدید

-شناسایی واعلام اسامی زوج ناقل تالاسمی ومشکوک به مرکز بهداشتی جهت پیگیری های بعدی

-تهیه  وتکثیر فرم های لازمه جهت مراکز و توزیع ان

-پایش بیمارستانهای مرتبط

-پایش مراکز تحت پوشش

-گزارش عملکرد و بررسی ارتقائ شاخص های مرتبط  وگرداوری اطلاعات وتجزیه وتحلیل وتفسیر آن

-جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به زوجین فنیل کتونوری شناسائی شده پس از طرح غربالگری

-برگزاری روز جهانی تالاسمی وارائه گزارش به معاونت

-شرکت در کارگاه وجلسات مربوطه

-تهیه فرم بررسی موارد جدید بیمار تالاسمی ماژور و فنیل کتونوری وارسال به مراکز و معاونت

 

 
فرایند غربالگری نوزادان

-تدوین برنامه عملیاتی

- جمع بندی آمارغربالگری نوزادان در خصوص هیپوتیروئیدی، فنیل کتونوری، فاوویسم

-دریافت و ارسال نمونه ها ی کل مراکز تحت پوشش به آزمایشگاه رفرانس

-هماهنگی با واحد نقلیه جهت جمع آوری و ارسال نمونه ها

--دریافت لیست موارد مشکوک  بصورت روزانه از آزمایشگاه و اطلاع به مراکز نمونه گیری مربوطه در همان روز

-ثبت اطلاعات موارد مشکوک غربالگری شده در فایل کامپیوتری وپیگیری نتیجه آزمایشات نهایی

-پیگیری و پایش درمان بیماران هیپوتیروئید- فنیل کتونوری – فاوویسم

- تهیه فرم های لازم جهت مراکز نمونه گیری  و توزیع آن

-آموزش و باز آموزی پرسنلی مراکز نمونه گیر (درقالب برگزاری کارگاه و جلسات )

-شرکت در جلسات و کارگاههای آموزشی

-آموزش نیروهای جدید الورود 

-پایش بیمارستانهای مرتبط

-پایش مراکز تحت پوشش

-گزارش عملکرد و بررسی ارتقائ شاخص های مرتبط

-برنامه ریزی برگزاری کشیک تعطیلات نوروز