۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر

 محمدباقر امیرشکاری                                    مدیر امور اداری
        مدرک                                   ارشد اپیدمیولوژی
         سوابق

      مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودبارجنوب

      مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قلعه گنج

   مدیر امور اداری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت