۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر

شرح وظایف کارشناس پزشک خانواده وپایش و نظارت:

 

1-همکاری و هماهنگی در جذب نیروهای پزشک خانواده و نظارت بر نحوه اجرای فعالیتها

2-گزارش چالش های برنامه پزشک خانواده ،پیشنهاد و راه حل مناسب

3-تجزیه و تحلیل هزینه شهرستانها(از محل برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی) وارسال آنها به اداره بیمه سلامت و وزارتخانه

4-نظارت و آموزش تیم سلامت

5-محاسبه و کنترل کارانه پرسنل تیم سلامت در برنامه پزشک خانواده

6-دریافت نسخه های جدید دستورالعمل پزشک خانواده و ابلاغ آنها به شهرستانها

7-تنظیم مکاتبات مرتبط با امورات محوله

8-پایش و ارزشیابی تیم سلامت

9-همکاری با اداره بیمه سلامت