۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر

گزارش عملکرد واحد اموردارو:

 

1-نظارت بر تنظیم قرار داد دارویی  واگذاری برنامه پزشک خانواده وبیمه روستایی به داروخانه بخش خصوصی شهرستان  

2-نظارت وکنترل آمار آنالیز دارویی 7 شهرستان ماهیانه

3- بررسی اسناد دارویی شهرستانها  جیرفت ،منوجان ،قلعه گنج ،عنبرآباد، رودبار ،فاریاب،کهنوج

-کنترل نسخ دارویی شهرستانها4

- مکاتبه با شهرستانها 5

-کنترل اسناد دارویی شهرستانها وارسال پسخوراند جهت رسیدگی به وضعیت داروخانه6

پایش ونظارت داروخانه هر سه ماهی یکبار-7

دریافت قیمت اقلام دارویی از طریق سایت معاونت غذا ودارو -8

10-برگزاری جلسه دارویی مشترک با بیمه سلامت ،معاونت بهداشتی ،غذا ودارو در خصوص اختلاف قیمت داروهای سطح یک