۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر

کارشناس مسئول گسترش شبکه ها

  • تدوین برنامه عملیاتی
  • نظارت بر عملکرد شرکت های بخش خصوصی
  • بررسی قراردادهای بخش خصوصی مربوط به برنامه سلامت شهری
  • بررسی و تطبیق نیروهای انسانی منظور شده برای واحد ها
  • بررسی و تامین وتعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحد های بهداشتی منطقه بر اساس نیاز واقعی و منطقی واحد های تحت پوشش
  • پایش عملیات اجرایی مربوط به گسترش شبکه
  • نظارت بر فعالیتهای پایگاهها  و مراکز خدمات جامع سلامت شهری  و تهیه گزارش عملکرد واحد و انعکاس به آنها جهت رفع نقاط ضعف مربوطه به مقام مافوق واحد های مربوطه
  • هماهنگی فعالیتهای واحد های ستادی مرکز بهداشت شهرستان
  • ابلاغ ضوابط، استانداردها و خدمات بهداشتی