۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر

شرح وظایف واحد امور آزمایشگاههای بهداشتی

1-    انجام اموراجرایی :

تطابق واجرایی کردن برنامه های ابلاغی

اجرای برنامه های ابلاغ شده

به روز کردن وتعمیم دستورالعمل ها

تهیه متون وبسته های آموزشی    

برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی ، بازآموزی ، بدو خدمت ومهارت افزایی

برآورد نیازهای تجهیزاتی مصرفی ونیروی انسانی

تامین نیازهای فوق

تهیه آمار وگزارشات

همکاری ونظارت درعقد قراردادهای خرید خدمت ویا همکاری با برونبخش

برگزاری وشرکت درجلسات درون وبرون بخشی

برگزاری وشرکت درسمینارها ، کنگره ها و بازدیدهای گروهی

همکاری وهماهنگی با سایرواحدها

 

2-    وظایف نظارتی وپایش :

بازدیدهای اجرایی در راستای پایش وارزشیابی اجرای برنامه ها

بازدید دوره ای از آزمایشگاه های تابعه

نظارت برانجام کنترل کیفی درآزمایشگاه های تحت پوشش

نظارت برانجام کنترل کیفی خارجی روی نمونه های ارسالی ازسطوح بالاتر

جمع آوری نتایج وآنالیز نتایج حاصله ازکنترل کیفی خارجی