۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر

تعریف فشار خون و فشار خون بالا

برای اینکه خون در شریان های بدن جاری شود و مواد غذایی را به اعضای مختلف بدن برساند نیاز به نیرویی دارد که خون را به گردش در آورد ، این نیرو فشار خون نامیده میشود و عامل این فشار انقباض و انبساط و مولد آن عضله قلب است . قلب به طور مداوم خون را به داخل شریانی به نام آئورت پمپ می کند شریان های بزرگ به صورت لوله هایی با دیواره قابل اتساع وظیفه انتقال خون را از قلب به شریان های کوچک و مویرگها بر عهده دارند. فشار خون به دو عامل مهم بستگی دارد: یکی برون ده قلب یعنی مقدار خونی که در هر دقیقه به وسیله قلب به درون شریان آئورت پمپ می شود (حدود ۶- ۵ لیتر) و عامل دیگر مقاومت رگ، یعنی مقاومتی که بر سر اه خروج خون از قلب در رگها وجود دارد. با تغییر برون ده قلب یا مقاومت رگ، مقدار فشار خون تغییر می کند.

  از آنجا که پمپ یا تلمبه کردن خون توسط قلب به داخل شريانها، ضربان دار است، فشارخون بین دو سطح حداکثر و حداقل در نوسان است. در زمانی که قلب منقبض می شود، خون وارد شریان ها می شود و فشار خون به حداکثر مقدار خود می رسد که به آن فشار خون سیستول می گویند. در زمان استراحت قلب که خون وارد شریان نمی شود، با خروج تدریجی خون از این شریان ها و جریان آن به سوی مویرگها فشار خون کاهش یافته و به حداقل مقدار خود می رسد، که به آن فشارخون دیاستول می گویند. بهترین راه برای پی بردن به مقدار فشار خون هر فرد، اندازه گیری منظم آن با دستگاه فشارسنج است. در هر فرد فشار خون را در دو سطح سیستول و دیاستول اندازه می گیرند که با واحد میلی متر جیوه نشان داده می شود.

فشار خون بالا در نتیجه افزایش فشار بیش از حد طبیعی جریان خون بر دیواره شریان ها ایجاد می شود. اگر فشار خون به طور دایمی بالاتر از حد طبیعی باشد، به آن فشارخون بالا می گویند. فشار خون بالاتر از حد طبیعی(پرفشاری خون)ٰ خود موجب عوارض کشنده ای است. به دلیل اینکه فشار خون بالا علامت ندارد. تنها راه پی بردن به مقدار فشار خون هر فردٰ اندازه گیری فشار خون او است..

http://ncdj.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/ncdj/image2/blood_pre_sca.png      فقط پزشک می تواند تایید کند که فرد به بیماری فشار خون بالا مبتلا است. اغلب پزشکان قبل از این که در مورد بالا بودن فشار خون تصمیم بگیرند، چندین بار در روزهای مختلف فشار خون فرد را کنترل می کنند. اگر فرد فشارخون بالا داشته باشد، لازم است به طور منظم فشار خون خود را اندازه گیری کند و زیر نظر پزشک تحت درمان قرار گیرد.

فشار خون بالادو نوع اولیه و ثانویه داد:

درنوع اولیه که 95 درصد بیماران را شامل میشود علت فشارخون مشخص نیست و عوامل خطرسازی مانند سن بالا، جنسیت مردانه ، مصرف زیاد نمک، چاقی ، دیابت و سابقه خانوادگی را در ایجاد آن دخیلی میدانند .

در نوع ثانویه که 5 درصد بیماران فشارخونی را شامل میشود علت فشار خون بالا اختلال عملکرد یکی از عوامل تنظیم کننده فشار خون است . از آنجا که درمان بیماری ایجاد کننده ممکن است به برطرف شدن قطعی فشارخون بالا منجر شود و برای همیشه بیمار را بهبود بخشد توجه خاص به این گروه از بیماری ها و تشخیص این بیماری ها اهمیت دارد.