۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر

برنامه خطرسنجی بماری ها ی قلبی وعروقی

نتایج بررسی های اپیدمیولوزیک نشان می دهد که چها ریماری غیرواگیر مهم شامل بیماری های قلبی وعروقی ،سرطان ها ،بیماری ها یمزمن تنفسی ودیابت سالانه مسئول 28میلیون مرگ در جهان هستند ،چهار بیماری مذکور به ویژه بیماری های قلبی عروقی 28به همراه چهار عامل خطر رفتاری شامل ؛کم تحرکی ،تغذیه ناسالم ،مصرف الکل ودخانیات مهم ترین علل مرگ ومیر ناشی از بیماری های غیر واگیر هستند به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی کنترل این بیماری ها وعوامل خطر زمینه ساز آنها به عنوان هدف اصلی برای کاهش 25 درصد مرگ ومی ناشی از بیمار های غیر واگیر تا سال 2025تعیین کرده است .