۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۳ مهر

دفتر امور حقوقی دانشگاه به عنوان یکی از مدیریت های زیر مجموعه ریاست محترم دانشگاه با ماموریت و رسالت استیفای حقوق و حفظ منافع دانشگاه به انجام  وظایف خود می پردازد،که اهم شرح وظایف و اختیارات دفتر به شرح زیر می باشد:


شرح وظايف 


1) اموردعاوی (حقوقی – کیفری)

   اموري است كه از طريق دفتر امور حقوقي جهت استيفاي حقوق دانشگاه و يا دفاع از حقوق دانشگاه از طریق مراجع قضائی انجام مي شود:

الف)دعاوی حقوقي:

s  تهيه و جمع آوري مدارك لازم جهت تنظيم دادخواست حقوقي و يا لايحه دفاعيه، تقديم دادخواست به مرجع قضايي و ثبت آن و اخذ شماره ثبت و پيگيري،شركت در جلسات دادرسي پس از تعيين وقت ،پيگيري و اطلاع از  مفاد آراي صادره له و عليه دانشگاه و پي گيري اجراي حكم،اعتراض و تجدید نظر خواهی نسبت به آرایی که علیه دانشگاه صادر گردیده است.

s   اخذ خسارات از متخلفين از مفاد قرارداد

s  اخذ خسارات از ممتنعين از اجراي تعهدات از طريق مراجع قضايي و يا دفتر اسناد رسمي و يا ادارات ثبت

s   اقدامات قانونی مبنی بر تخليه ملك  و مطالبه ضرر و زيان وارده ، مطالبه اجور معوقه

s  الزام به انجام تعهد از طرق مختلف قانونی از جمله مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد

s  بررسي و پاسخ به ادعاهاي حقوقي مطروحه عليه دانشگاه در مراجع غير قضايي

s   بررسي، شركت در جلسات رسيدگي ديوان عدالت اداري

s  بررسي،‌ پاسخ شركت در جلسات رسيدگي ديوان عدالت اداري مربوط به شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي عليه دانشگاه و مؤسسات تابعه

ب)دعاوی کیفری:

s   تهيه و جمع آوري مدارك و مستندات لازم جهت تنظيم شکوائیه

s  تقديم شکوائیه به مرجع قضايي(قاضی ارجاع)، ثبت آن و اخذ شماره ثبت

s   مراجعه به واحد ارجاع شونده و تكميل برگه اظهارات و تشكيل پرونده

s   پيگيري از طريق مراجع قضايي و انتظامي ( بازپرسي، دادياري ،كلانتري،‌آگاهي)

s   معرفي نماينده حقوقی، شركت در وقت تعيين شده و پيگيري تا حصول نتيجه

s   تجدید نظر خواهی از آرایی که علیه دانشگاه صادر شده اند

s   پیگیری اجرای حکم، آراء قطعی

s   حمايت قضايي از كارمندان و مسئولين در مراجع قضايي

  2) امور قراردادها

s   تهيه و تنظيم برگ شرايط مناقصه و مزايده

s   تهيه و تنظيم برگ شرايط استعلام

s   تهيه و تنظيم پيوست ها و ضمائم مناقصه

s   تهيه و تنظيم قراردادهاي مورد نياز واحد هاي تابعه دانشگاه

s   تهيه وتنظيم متمم ها و اصلاحيه هاي قرارداد بر اساس مجوزهاي صادره

s  بررسي و اعلام نقطه نظرات کارشناسي در خصوص قراردادهاي ارسالي از واحد هاي تابعه دانشگاه

s   تهيه و طراحي فرم هاي مورد نياز

s   بررسي مدارک و اسناد مورد نياز جهت تنظيم قرارداد

s   تهيه و تنظيم بسته و چک ليست خدمات مورد نياز

s   اعمال نقطه نظرات اصلاحي در بسته و چک ليست هاي موجود

s   ثبت وضبط قراردادهاي منعقده در بانک اطلاعاتي در خصوص قراردادهاي منعقده دانشگاه

s   استخراج و ارائه آمار در خصوص قراردادهاي منعقده دانشگاه

s  درج اطلاعات مربوط به مزايده ها و مناقصه های دانشگاه در سايت دانشگاه، پايگاه ملي مناقصات و سامانه سازمان بازرسی کل کشور

s   تنظيم آگهي روزنامه جهت مناقصه ها و مزايده های دانشگاه

s   بايگاني مکاتبات و پرونده هاي مربوط

s   ثبت اطلاعات آماري مناقصه هاو مزايده های برگزار شده

s  هماهنگي وبرنامه ريزي در خصوص جلسات بازگشايي پاکتهاي مناقصه ها و مزايده های دانشگاه وتنظيم صورتجلسه کميسيون

s   مطالعه و رعايت دستورالعملها، بخشنامه ها و آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه درخصوص تنظيم مفاد شرايط و قراردادهاي تنظيمي

s  شرکت درجلسات،همايش ها و نشست هاي مرتبط طبق دستور رییس دفتر امورحقوقی

 3) امور تعهدات

s  بررسي وضعيت تعهد و اخذ غرامت تحصيلي از متعهدينی که از انجام خدمت تعهدات قانونی خویش، خودداری نموده اند

s  اقدامات مورد نیاز در خصوص انجام مكاتبات لازم در زمينه سند تعهد و تعيين ميزان مطالبات دانشگاه از متعهدين از طريق ادارات و قسمت هاي مربوطه پرداخت كننده وجوه يا مراجع مسئول مندرج در سند تعهد

s   اخذ تعهد رسمي از افرادي كه جهت گذراندن دوره هاي آموزشي به اين دفتر معرفي مي گردند

s  اخذ تعهد جهت فرصتهاي مطالعاتي

s   پيگيري اسناد متعهدين به خدمت( دانشجويان پزشكي،‌ پرستاري ،‌  بهياري) و مستنکفین خدمت و همچنين فسخ اسنادي كه تعهد آنان سپري شده است

s   نظارت و اقدام  به صدور درخواست اجرائيه نسبت به اسناد لازم الاجرا به منظور وصول حقوق دانشگاه و دولت

س    اخذ تعهد جهت فرصتهاي مطالعاتي

س   اخذ وثيقه ملكي و غير ملكي از متقاضيان استفاده از بورس تحصيلي

س  اقدام در جهت فك سند در صورت ايفاي تعهدات شخص متعهد از طريق دفترخانه مربوطه و اجراي ثبت تا حصول نتيجه

س   در صورت عدم ايفاي تعهد تقاضاي صدور اجراييه و ارسال آن به اجراي ثبت جهت وصول طلب

س   مكاتبه با اداره متبوع كارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و كسر از حقوق وي

  4) امور املاک

س شناسایی اموال غیر منقول ملکی و موقوفه ای، دارای سند(رسمی، واگذاری عادی، صلحنامه،...)، فاقد سند مالکیت متعلق به دانشگاه

س   اخذ اطلاعات اموال غیر منقول دانشگاه از واحدهای تابعه به صورت سالیانه جهت به روز کردن آمار و اطلاعات املاک

س  اخذ مستندات مالکیت املاک دانشگاه از واحدهای تابعه، جهت نگهداری در دفتر امورحقوقی و ارسال اصل اسناد مالکیت رسمی به اداره اموال دولتی یا خزانه معین دارایی استان

س  مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک، اموال دولتی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، راه و شهرسازی و.....جهت پیگیری صدور اسناد املاک فاقد سند دانشگاه

س   ارشاد و راهنمایی رابطین واحدها در خصوص اخذ اسناد مالکیت از طریق مراجع ذیربط مذکور

س  فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز دانشگاه از طریق برگزاری تشریفات مزایده پس از اخذ مجوز فروش از هیات امناء دانشگاه و ارزیابی ملک توسط کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی دادگستری

س  خرید املاک مورد نیاز دانشگاه در صورت تخصیص اعتبار ودارا بودن طرح مصوب

س  پیگیری تنظیم و تجدید سند اجاره عرصه املاک موقوفه ای دانشگاه از آستان قدس رضوی و اداره اوقاف و امور خیریه

س   اخذ اسناد مالکیت اعیانی املاکی که عرصه آن موقوفه می باشد

س  پاسخگویی و مراجعه به مراجع قانونی و قضایی در ارتباط با مالکیت ،تصرفات ، بدهی و....نظیر دادگاه ها، ادارات ثبت اسناد و املاک، کمیسیون مستند سازی اموال دولتی، اداره کل اموال دولتی، شهرداری ها(کمیسیون مواد77 و 100) و سایر مراجع مربوطه

س  تنظیم توافق نامه ، قراردادهای اجاره و.... در خصوص واگذاری املاک دانشگاه به اشخاص حقیقی و حقوقی

س  تنظیم توافق نامه ها و مقاوله نامه ها و.... در خصوص املاکی که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به دانشگاه واگذار می گردند

س   پاسخگویی به استعلامهای واحدهای تابعه در خصوص املاک دانشگاه

 5) انجام سایر امور محوله

 س  تهيه و صدور بخشنامه جهت اطلاع رسانی واحدهای تابعه دانشگاه از مفاد ضوابط و مقررات قانونی و... ذیربط

s  پاسخگویی به استعلامهای به عمل آمده از سوی مراجع قضائی و قانونی و سایر موسسات عمومی نظیر شهرداری ها

s   پاسخگوئی به استعلامهای به عمل آمده از سوی واحدهای تابعه دانشگاه

s  پاسخگوئی به شکایات اداره کار و امور اجتماعی و شرکت در جلسات شعب تشخیص، تنظیم اعتراضیه نسبت به آراء صادره از شعب تشخیص و ثبت آن ، شرکت در جلسات شعب حل اختلاف

s  پاسخگوئی به ادعاهای مطروحه از سوی سازمان تامین اجتماعی، تنظیم اعتراض نسبت به مبالغ اعلامی ، شرکت در جلسات هیات بدوی تشخیص مطالبات، تنظیم اعتراضیه نسبت به آراء صادره از هیات بدوی تشخیص مطالبات و ثبت آن، شرکت در جلسات هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات  

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • کانال تلگرام
  • نقشه سایت
  • rss