۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

نام دانشگاه

آدرس وبسایت

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا

https://research.fums.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

https://research.sums.ac.ir

معاونـت تحقيقـات و فنـاوري دانشـگاه علوم پزشكي اراك

https://research.arakmu.ac.ir/fa

معاونـت تحقیقـات و فنـاوري دانشـگاه علوم پزشکی قزوین

https://vcr.qums.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان

https://research.muk.ac.ir

معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد

https://res.gmu.ac.ir/index.html

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

https://research.arums.ac.ir/fa/page/6093

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول

https://research.dums.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

https://research.ssu.ac.ir

معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

https://ajums.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

https://research.nkums.ac.ir/index.aspx

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان

https://goums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=12

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارسنجان

https://vcrt.rums.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز

https://research.abzums.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی ساوه

https://research.savehums.ac.ir/fa

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

https://research.kaums.ac.ir

مدیریت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی آبادان

https://research.abadanums.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

https://research.umsu.ac.ir

معاونت تحقیقات و آموزشی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

https://edu.esfrums.ac.ir

معاونت تحقیقات، آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

https://dme.asaums.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

https://research.mui.ac.ir/fa

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران

https://vcr.iums.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

http://research.irshums.ac.ir/page/tahghighat.html

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایلام

https://research.medilam.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل

https://research.mubabol.ac.ir

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بم

https://old.mubam.ac.ir/research

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان

https://research.zums.ac.ir

معاونت تحقیقات و آموزشی دانشکده علوم پزشکی لار

http://research.larums.ac.ir

معاونت تحقیقات و آموزشی دانشکده علوم پزشکی گراش

https://gerums.ac.ir

معاونت تحقیقات و آموزشی دانشکده علوم پزشکی رفسنجان

https://vcrt.rums.ac.ir

معاونت تحقیقات و آموزشی دانشکده علوم پزشکی کرمان

https://vresearch.kmu.ac.ir/fa

معاونت تحقیقات و آموزشی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

https://research.sirums.ac.ir/

 
ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • پیام رسان روبیکا
  • پیام رسان ایتا
  • پیام رسان بله
  • نقشه سایت
  • rss