۱۴۰۳ سه شنبه ۲۹ خرداد

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به خدمات و پشتیبانی مرکز بهداشت و بیمارستان شهرستان منوجان

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به خدمات و پشتیبانی مرکز بهداشت و بیمارستان شهرستان قلعه گنج

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت و بیمارستان شهرستان قلعه گنج

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری حجمی جهت امور خدمات عمومی و تنظیف بیمارستان امام خمینی(ره) جیرفت

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به حمل و نقل اورژانس پیش بیمارستانی و معاونت بهداشتی

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت و بیمارستان منوجان

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری حجمی جهت امور خدمات عمومی و تنظیف بیمارستان امام خمینی(ره) جیرفت

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت و بیمارستان شهرستان قلعه گنج

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی انسانی جهت امور خدمات پرستاری و مامایی،فوریت های پزشکی،

کمک پرستاری و کارشناسی

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی انسانی جهت امور خدمات حفاظت فیزیکی ونگهبانی و

سرایدار نگهبانی بیمارستان ها و واحدها

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مراکز بهداشت جیرفت و عنبرآباد

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری حجمی خدمات عمومی و پشتیبانی بیمارستان امام خمینی(ره) جیرفت

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری مدیریتی تامین نیروی انسانی جهت امور خدمات عمومی و تنظیف بیمارستان آیت ا... کاشانی جیرفت

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری مدیریتی تامین نیروی انسانی انجام امور خدمات عمومی و تنظیف بیمارستان 12 فروردین

و مرکز بهداشت کهنوج

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری مدیریتی تامین نیروی انسانی انجام امور خدمات عمومی و تنظیف بیمارستان سیدالشهدا

و مرکز بهداشت رودبار

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به حمل و نقل اورژانس پیش بیمارستانی و معاونت بهداشتی

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مرکز بهداشت و بیمارستان منوجان

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به حمل و نقل مراکز بهداشت جیرفت و عنبرآباد

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به حمل و نقل ستاد و معاونت های دانشگاه و بیمارستان امام خمینی(ره )

و آیت ا... کاشانی

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی انسانی جهت امور خدمات پرستاری و مامایی،فوریت های پزشکی،

کمک پرستاری و کارشناسی

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی انسانی جهت امور خدمات حفاظت فیزیکی ونگهبانی و

سرایدار نگهبانی بیمارستان ها و واحدها

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری مدیریتی تامین نیروی انسانی جهت امور خدمات عمومی و تنظیف بیمارستان آیت ا... کاشانی جیرفت

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری مدیریتی تامین نیروی انسانی انجام امور خدمات عمومی و تنظیف بیمارستان 12 فروردین

و مرکز بهداشت کهنوج

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری مدیریتی تامین نیروی انسانی انجام امور خدمات عمومی و تنظیف بیمارستان سیدالشهدا

و مرکز بهداشت رودبار

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی(یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیلی طرح توسعه اورژانس و بخش بستری بیمارستان امام حسین(ع) منوجان

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی انسانی جهت امور خدمات حفاظت فیزیکی ونگهبانی و

سرایدار نگهبانی بیمارستان ها و واحدها
***********************************************************************************************

مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی یک مرحله ای واگذاری تامین نیروی انسانی جهت امور خدمات پرستاری و مامایی،فوریت های پزشکی،

کمک پرستاری و کارشناسی

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی یک مرحله ای تکمیل مسکن متخصصین 6 واحدی بیمارستان 12 فروردین کهنوج

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای تکمیل سازه ساختمان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت(طبقه اول و خرپشته)

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به حمل و نقل ستاد و معاونت های دانشگاه و بیمارستان امام خمینی(ره )

و آیت ا... کاشانی و مراکز بهداشت جیرفت و عنبرآباد

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری مدیریتی تامین نیروی انسانی جهت امور خدمات عمومی و تنظیف بیمارستان آیت ا... کاشانی جیرفت

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری مدیریتی تامین نیروی انسانی انجام امور خدمات عمومی و تنظیف بیمارستان 12 فروردین

و مرکز بهداشت کهنوج

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری مدیریتی تامین نیروی انسانی انجام امور خدمات عمومی و تنظیف بیمارستان سیدالشهدا

و مرکز بهداشت رودبار

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی(یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیلی طرح توسعه اورژانس و بخش بستری بیمارستان امام حسین(ع) منوجان

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای تکمیل سازه ساختمان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت(طبقه اول و خرپشته)

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری انجام امور خدمات نسخه پیچی داروخانه بیمارستان های شهدا قلعه گنج و امام حسین منوجان

***********************************************************************************************

مناقصه  عمومي یک مرحله ای همزمان با ارزیابی (یکپارچه) مدیریتی نگهداری راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی الکترونیکی

و غیرپزشکی بیمارستان های شهدا قلعه گنج و امام حسین (ع) منوجان

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای تامین نیرو انسانی طبخ و توزیع غذا سلف دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای تامین نیرو انسانی مراکز بهداشتی در قالب مراقبین سلامت دهان،فعال و مستمر(تداوم خدمات)

در مناطق شهری و حاشیه نشین تحت پوشش

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای تکمیل مسکن متخصصین 6 واحدی بیمارستان 12 فروردین (پس از سازه) واقع در شهرستان کهنوج

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای پروژه اجرای دیوار پیرامونی و عملیات مربوطه و اجرای سازه و دیوارچینی فضاهای خالی

سوله انبار دارویی معاونت غذا و دارو

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای تامین نیرو انسانی طبخ و توزیع غذا سلف دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای تامین نیرو انسانی جهت خرید مراقبتهای اولیه سلامت، فعال و مستمر(تداوم خدمات) قابل ارائه در

مراکز جامع سلامت و پایگاه ها

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای تامین نیرو انسانی مراکز بهداشتی در قالب مراقبین سلامت دهان،فعال و مستمر(تداوم خدمات)

در مناطق شهری و حاشیه نشین تحت پوشش

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای همزمان با ارزیابی (یکپارچه) مدیریتی نگهداری راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی

الکترونیکی و غیرپزشکی بیمارستان آیت ا... کاشانی و ستاد مرکزی دانشگاه و معاونت ها

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری مدیریت تامین نیروی انسانی رانندگان آمبولانس ها و خودروهای دولتی
***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای خرید قطعات یدکی آمبولانس اسپرینتر314و315 تویوتا هایس
***********************************************************************************************

مناقصه عمومي همزمان یک مرحله تامین نیرو انسانی خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد مرکزی،معاونت ها،مراکز بهداشت فاریاب و جیرفت
***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای تامین نیرو انسانی طبخ و توزیع غذا سلف دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای تامین نیرو انسانی جهت خرید مراقبتهای اولیه سلامت، فعال و مستمر(تداوم خدمات) قابل ارائه در

مراکز جامع سلامت و پایگاه ها

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای تکمیل سازه ساختمان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت(طبقه اول و خرپشته)

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری امور طبخ و توزیع غذای  بیمارستان امام حسین (ع) منوجان و بیمارستان شهدای قلعه گنج

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری امور طبخ و توزیع غذای  بیمارستان امام خمینی(ره)

و بیمارستان آیت ا... کاشانی

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای همزمان با ارزیابی (یکپارچه) مدیریتی نگهداری راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی

الکترونیکی و غیرپزشکی بیمارستان های 12 فروردین کهنوج و سیدالشهدا رودبار
***********************************************************************************************

مناقصه  عمومي یک مرحله ای همزمان با ارزیابی (یکپارچه) مدیریتی نگهداری راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی

الکترونیکی و غیرپزشکی بیمارستان های شهدا قلعه گنج و امام حسین (ع) منوجان
***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای پروژه اجرای دیوار پیرامونی و عملیات مربوطه و اجرای سازه و دیوار چینی فضاهای داخلی

سوله انبار دارویی معاونت غذا و دارو
***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری مدیریت تامین نیروی انسانی رانندگان آمبولانس ها و خودروهای دولتی
***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای خرید قطعات یدکی آمبولانس اسپرینتر314و315 تویوتا هایس
***********************************************************************************************

مناقصه عمومي همزمان یک مرحله تامین نیرو انسانی خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد مرکزی،معاونت ها،مراکز بهداشت فاریاب و جیرفت
***********************************************************************************************

مناقصه عمومي دو مرحله ای خرید و استارت یک دیزل ژنراتور kva870 ساختمان مرکزی بیمارستان 12 فروردین کهنوج

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث طبقه همکف مرکز ناباروری بیمارستان آیت ا... کاشانی جیرفت

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي همزمان باارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل طبقه همکف پست پارتوم و بستری زنان بیمارستان آیت اله کاشانی

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری امور طبخ و توزیع غذای  بیمارستان امام خمینی(ره)

و بیمارستان آیت ا... کاشانی

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری امور طبخ و توزیع غذای  بیمارستان 12فروردین کهنوج و بیمارستان سیدالشهدا رودبار

***********************************************************************************************

 

مناقصه عمومي یک مرحله ای واگذاری امور طبخ و توزیع غذای  بیمارستان امام حسین (ع) منوجان و بیمارستان شهدای قلعه گنج

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای تهیه کاغذ و مواد مصرفی مورد نیاز جهت چاپ فرم ها، کارت ها و سایر موارد مورد نیاز

بیمارستان 12 فروردین کهنوج

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یک مرحله ای تهیه کاغذ و مواد مصرفی مورد نیاز جهت چاپ فرم ها، کارت ها و سایر موارد مورد نیاز

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای اسکلت و پوشش سقف سوله آشیانه اورژانس هوایی

شهرستان جیرفت

***********************************************************************************************

مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث اسکلت مرکزی خدمات جامع سلامت شبانه روزی زھکلوت شھرستان رودبار جنوب

***********************************************************************************************

مناقصه عمومی ھمزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای احداث آزمایشگاه مرکزی شھرستان رودبار جنوب

***********************************************************************************************

مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان ،حصار و محوطه خانه بھداشت سردشت چاه علی شھرستان رودبار

جنوب

***********************************************************************************************

مناقصه عمومی ھمزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل طبقه ھمکف پست پارتوم و بستری زنان بیمارستان

آیت اله کاشانی شھرستان جیرفت

***********************************************************************************************

مناقصه عمومی ھمزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خرید تابلوھای مربوط به پست برق برق اصلی (٤٠٠ )

ولت و موتورخانه بیمارستان ١٢فروردین شھرستان کھنوج

***********************************************************************************************

مناقصه عمومی ھمزمان با ارزیابی یک پارچه یک مرحله ای احداث مرکز ناباروری بیمارستان آیت اله کاشانی

شھرستان جیرفت

***********************************************************************************************

مناقصه عمومي یك مرحله اي واگذاري انجام امور حمل و نقل شبكه بھداشت و بیمارستان ١٢فروردین شھرستان

كھنوج

***********************************************************************************************