۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد
تعداد بازدید : 1391

آقای حبیب پور زابلی

سمت کارشناس امور اداری

 

شرح وظایف 

   

- نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی (کارپردازی،خدمات،انبار،دفتر،بایگانی،تاسیسات،نقلیه،کارگزینی)

- سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کاروتعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات تحت سرپرستی

- شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوطه 

- صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها