۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد
تعداد بازدید : 1965

آقای یعقوب مداحی نژاد

سمت: کارگزین

 

شرح وظایف

 

-رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان ازصحت پاسخ آنها

-تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل :احکام انتقال،ترمیم حقوق،مرخصی و ...

-رسیدگی به پیشنهادها و تقاضاهای واصله مربوط به استخدام،تبدیل وضعیت استخدامی،ترفیع،بازنشستگی

-انجام امور مربوط به تعاون،بیمه و رفاه کارمندان

-برنامه ریزی امور مختلف کارگزینی

-استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظ

-پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان و اقدام در مورد تامین آنها

-اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشفت و بهبود امور جاری و تهیه گزارشات لازم