۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد
تعداد بازدید : 1025

خانم نصرت روهنده

سمت: مسئول دبیرخانه

 

شرح وظایف

-ثبت نامه های وارده در دفاتر مربوطه

-ارسال نامه های اداری به ادارات مربوطه

-بایگانی سوابق نامه ها برحسب ادارات یا قسمتهای مربوطه

-تهیه وسایل اداری و لوازم التحریر مورد لزوم از انبار و نگهداری آنها

-انجام سایر امور مربوط طبق نظر مسئول مافوق