۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد

آقای علی جرجندی مقدم

سمت : مسئول امور مالی

 

شرح وظایف

-تنظیم سیستمهای حقوقی،ماموریت و اضافه کای پرسنل و سایر پرداختها

-تهیه اوراق تعرفه درآمدی و توزیع آن به مراکز بهداشتی درمانی

-انجام امورات بانکی 

-پیگیری امورات دفتر و بایگانی واحد امور مالی

-ثبت دفاتر معین و کل

-تهیه تراز عملیاتی کل و معین در پایان هر ماه

-تهیه صورتهای بانکی و مطابقت با دفاتر و تنظیم صورت مغایرت