۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد

خانم فاطمه ناروئی

 سمت : مدیر آموزشگاه بهورزی

 

شرح وظایف

 

1- برگزاری پیش آزمون و پس آزمون مطالب آمو

2- مشارکت در باز آموزی کاردان های مرکز بهداشت

3- همکاری در تهیه و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی

4- برگزاری جلسات آموزشی جهت بهورزان

5- شرکت فعال در ارتقاء شغلی و ارزشیابی بهورزان

6- برگزاری جلسات اموزشی جهت بهورزان

7- شرکت فعال در ارتقاء شغلی و ارزشیابی بهورزان و نظارت بر خانه های بهداشت

8- شرکت در کمیته های بهداشتی و شورای مربیان

9- هماری با بهزیستی جهت اجرای طرح آمایویی و جذب بهورز جدید