۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد

 خانم :محدثه دهقان پور

سمت : مسئول امور دارویی

 

شرح وظایف

 

1- بررسی موجودی دارو خانه و درخواست دارو

2- کنترل و ثبت مرتب موجودی داروخانه

3- نظارت و کنترل دقیق تاریخ مصرف دارو و لوازم

4- مسئولیت واحد امور دارویی مرکز و نظارت بر کار پرسنل 

5- نظارت بر انبار گردانی پایان سال و تهیه لیست

6- درخواست دارو از شرکت دارویی

7- کنترل و تعویض داروهای تاریخ نزدیک

8- درخواست و توزیع مواد آزمایشگاهی