۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی
دکتر سروش نوشادی ریاست بیمارستان متخصص اطفال
عباس بختیاری مدیر داخلی فوق لیسانس پرستاری
علیا صادقی مدیر اموراداری لیسانس پرستاری
سمیه جواهرپیکر مدیر پرستاری لیسانس پرستاری
مرتضی ثمررخ مدیر مالی فوق لیسانس حسابداری