۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر

بخش اورژانس

 

سرپرستار بخش: زهره قاسمیلان

شرح فعالیت بخش: رسیدگی به بیمارانی که به طور سرپایی به بیمارستان جهت درمان های اورژانسی مراجعه می کنند و رسیدگی به بیماران بدحال و بستری آنها در بخش های مختلف .
 

  ارائه خدماتی نظیر: تحت نظرگرفتن بیمار، ویزیت سرپایی؛ تحت نظر اورژانس و بررسی درمانی جهت بستری یا تعیین تکلیف