۱۴۰۱ يکشنبه ۳ مهر
عکس
تقدیم
دکترعلی اصغرخیرخواه رئیس علوم پزشکی جیرفت
معاون آموزشی
مدیرآموزشی
رئیس دانشکده پزشکی
رئیس دانشکده پرستاری ومامایی
ریاست  دانشکده پیرا
ریاست  دانشکده بهداشت
معاونت آموزش علوم پایه
معاونت آموزش بالینی